Skip to content

Cyflwynir gan Yr Asiantaeth Ddarllen. Darperir mewn partneriaeth â llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru. Dysgu Mwy

English

Sut mae darllen yn gallu newid sut rydych chi'n teimlo, a’r modd y gall llyfrgelloedd gyfrannu at y broses hon 

Mae llyfrgelloedd ledled Cymru yn ganolfannau cymunedol gwych, rhad ac am ddim sy'n rhoi croeso cynnes i bawb sy'n cerdded drwy'r drws. Mae'r teimlad a gewch wrth gerdded i mewn i lyfrgell yn gwbl hudolus – mae'n lle i gysylltu ac ymlacio gydag eraill, archwilio digwyddiadau a gweithgareddau, a mwynhau'r holl fanteision sy'n deillio o ddarllen.

"Mae darllen yn gyfrwng hawdd i ni gysylltu â'n hunain ac ag eraill ar adegau anodd. Gall straeon fapio llwybr llesol i ni a bod yn gyfrwng i ni gysylltu â ni ein hunain, ein teulu a phobl eraill nad ydym hyd yn oed wedi eu cyfarfod eto..."

  • Mae darllen yn gwella teimladau o lonyddwch a hyder. Mae'n helpu plant a phobl ifanc i ddatblygu'r gallu i gysylltu'n ddychmygus ag eraill - hyd yn oed pan nad ydynt gyda nhw yn gorfforol.
  • Mae darllen yn gyfle i ddianc o'r byd am gyfnod. Mae'n gallu ein helpu i anghofio am adegau anodd, a'n helpu i ddeall ein hemosiynau a pham y maent yn mynd yn drech na ni ar ddiwrnodau anodd.
  • Mae darllen yn gallu lleihau lefelau straen, a'n helpu i deimlo'n llai pryderus. Dangosodd un astudiaeth o bobl ifanc yn eu harddegau fod darllen yn eu helpu i ddeall eu hemosiynau a'u hymatebion personol i faterion cymdeithasol cyfredol neu ddigwyddiadau byd-eang. Yn wir, wrth restru eu prif resymau dros ddarllen, cyfeiriodd pobl ifanc at ymlacio a'r cyfle i deimlo'n well amdanynt eu hunain a'u bywydau. Mae yna restrau o lyfrau Darllen Da arbennig ar gael mewn llyfrgelloedd sydd wedi'u cymeradwyo gan weithwyr iechyd proffesiynol ac sydd ar gael yn eich cangen leol.
  • Gall darllen ddod â chi'n agosach at eich arwyr neu wneud i chi chwerthin yn uchel gyda ffrindiau neu deulu. Gallwch ddarganfod straeon sy'n eich helpu i ddeall eich teimladau ar hyn o bryd, sy'n rhoi llais i'ch profiad neu'ch emosiynau, neu'n eich helpu i ddianc i fydoedd newydd neu ddychmygol. O safbwynt ymlacio, mae gwaith ymchwil yn dangos nad cynnwys y deunydd darllen sy’n bwysig. Darllenwch beth bynnag rydych chi'n ei fwynhau.
  • Mae darllen yn gallu arwain at ddiddordebau newydd neu ddatblygu hobi sydd gennych yn barod. Ble hoffech chi fynd... gwledydd tramor, y gofod, bydoedd gwahanol? Hoffech chi archwilio ffasiwn, gwyddoniaeth, chwaraeon neu fyd natur? Beth am gerddoriaeth, ffilm neu ddawns? Mae darllen yn agor drws i fydoedd di-ri. Efallai yr hoffech chi weithio yn un o'r meysydd hyn rhyw ddydd? Neu fwynhau bod yno ar y pryd. Chi sy'n dewis y gyrchfan – y llyfr yw eich cyfrwng.
  • Gall darllen eich cysylltu ag eraill, naill ai fel rhan o grŵp darllen neu drwy siarad am lyfrau. Mae tystiolaeth yn dangos bod cymryd rhan mewn grŵp darllen yn helpu i hyrwyddo teimlad o ymlacio, llonyddwch, canolbwyntio, ansawdd bywyd, hyder a hunan-barch, yn ogystal â meithrin teimladau o gymuned a diben cyffredin. Mae darllen gyda phlant yn cael effaith gadarnhaol ar eu lles a'u hiechyd meddwl. Cofiwch chwilio pa grwpiau darllen y gallwch ymuno â nhw drwy eich llyfrgell leol! Wrth i chi gamu i 2022 a cheisio ailgysylltu â'ch cymuned (a'r grwpiau diddordeb sy'n rhan ohoni), eich llyfrgell yw'r lle gorau i ddechrau..

Lluniwyd yr ymchwil gan Yr Asiantaeth Ddarllen. Os hoffech y cyfeiriadau, cysylltwch â winterofwellbeing@readingagency.org.uk.