Skip to content

Cyflwynir gan Yr Asiantaeth Ddarllen. Darperir mewn partneriaeth â llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru. Dysgu Mwy

English

“Mae rhywbeth hudolus yn digwydd pan fyddwch chi’n darllen, ac rydyn ni yma, y Gaeaf hwn, i rannu, cyhoeddi a dathlu sut mae’r hud yn gweithio ac yn mynd â chi i lefydd gwahanol...”

Nicola Pitman, Arweinydd Ymgyrch Llyfrgelloedd Gaeaf Llawn Lles

Rhowch hwb i’r Galon drwy’r Gaeaf Llawn Lles

Eleni, rydym yn dilyn llwybr newydd drwy’r Gaeaf yng Nghymru. Wrth barhau i ddod i delerau ac ymdopi ag effaith Covid, yn hytrach na’n bod yn dyheu am ddiwedd y gaeaf, ein nod yw helpu plant, pobl ifanc a theuluoedd i deimlo’n dda wrth i ni nesau at y Gwanwyn.

Beth yw’r cynllun? Darllen yw’r peth cyntaf, a’r holl fanteision gwych mae’n ei roi i les pobl. Mae gennym restr hir o lyfrau gwych (mae mwy o wybodaeth isod am sut i enwebu eich ffefryn!) wrth i ni lansio’r ymgyrch.

Ond dim ond dechrau’r antur yw darllen. Dros y tri mis nesaf byddwn yn datgelu llu o weithgareddau, cystadlaethau a digwyddiadau y gallwch eu mwynhau (yma ar-lein ac yn eich llyfrgell leol). Bydd awduron a gwesteion arbennig ledled Cymru yn rhannu eich taith ac yn helpu i sicrhau bod y tymor hwn yn llawn syniadau, darganfyddiadau, cysylltiadau a ffrindiau newydd.

Mae croeso mawr i bawb o bobman ymuno yn y gweithgareddau. Dyma bum ffordd hawdd…

1. Dewch i gyhoeddi pa lyfr wnaeth i chi deimlo’n dda!

Rhowch y llyfr a lwyddodd i godi’ch hwyliau ar ein rhestr o lyfrau ar gyfer Gaeaf Llawn Lles fel y gallwn ei rannu ag eraill ledled Cymru. Rydym yn chwilio am argymhellion gan unrhyw un o dan 25 oed. Llyfrau ffuglen, ffeithiol, nofelau graffig, Manga, barddoniaeth, llyfrau lluniau Cymraeg neu Saesneg... chi bia’r dewis. Rydym eisiau gwybod pa lyfrau sydd wedi gwneud i chi deimlo’n well, eich cysylltu a’ch deall yn well. ENWEBWCH y llyfr sydd wedi gwneud i chi deimlo’n dda erbyn 24 Ionawr er mwyn i ni ei rannu ag eraill.

2. Ymunwch â ni!

Dewch i un o ddigwyddiadau Gaeaf Llawn Lles ar gyfer teuluoedd, pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc. Byddwn yn dod â lleisiau gwych at ei gilydd (gan gynnwys eich llais chi) i siarad am lyfrau anhygoel a sut maen nhw’n gallu newid eich teulu, eich bywyd bob dydd, eich iechyd a’ch llesiant. Gwyliwch y gofod hwn am fanylion sut i archebu.

3. Cymerwch ran!

Mae gwybodaeth am ein gweithgareddau a’n cystadlaethau ar gael yma neu ewch i’n sianel You Tube yma i weld eitemau sy’n rhoi hwb i’ch llesiant. Mae’r rhestr yn tyfu drwy’r amser felly cofiwch edrych ar y gwefannau yn rheolaidd!

4. Mae cyfle i ddarganfod

Mae cyfle i ddarganfod – neu i ailddarganfod – calon groesawgar eich cymuned, sef gwasanaeth di-dâl eich llyfrgell. Mae llyfrgelloedd lleol ledled Cymru yn llawn llyfrau da (degau o filoedd ohonynt, pob un ohonynt am ddim, mewn fformat sain, digidol neu brint), digwyddiadau cyffrous a gweithgareddau difyr iawn. Mae drysau’r llyfrgelloedd ar agor (ar-lein neu wyneb yn wyneb) ac mae timau’n barod i’ch croesawu a’ch helpu i gysylltu â phobl, lleoedd a phosibiliadau i oleuo misoedd y Gaeaf. Mae manylion eich llyfrgell agosaf (a beth sy’n cael ei gynnal yno) ar gael yma.

5. Ymunwch â’r sgwrs!

Dilynwch ni ar Twitter, Instagram a Facebook i rannu eich syniadau, y llyfrau rydych chi wedi’u darllen a’ch awgrymiadau lles. Defnyddiwch yr hashnod #LlesGanolWythnos #GaeafLlawnLles trwy gydol tymor y Gaeaf.